سفارش تبلیغ
صبا
هرکس در دلش، دانه خردلی از تعصّب باشد، خداوند او را روز قیامت با اعراب جاهلی برانگیزد [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 95 فروردین 8 , ساعت 11:26 صبح
برخی موارد در PHP به آن نیاز پید می نمایید که تگ های خاصی از HTML را حذف نمایید که تابعی برای این کار در PHP وجود ندارد. تابع strip_tags نیز به این صورت عمل می نماید که تنها تگ های خاصی را که شما در پارامترهای آن تعریف می نمایید را اجازه نمایش به آن داده می شود. تابع PHP زیرا عکس strip_tags عمل می نماید و تگ هایی که شما مشخص می نمایید را از HTML حذف می نماید.
function strip_defined_tags($str, $tags, $stripContent = false) {
$content = "";
if (!is_array($tags)) {
$tags = (strpos($str, ">") !== false ? explode(">", str_replace("<", "", $tags)) : array($tags));
if(end($tags) == "") array_pop($tags);
}
foreach($tags as $tag) {
if ($stripContent) {
$content = "(.+|\s[^>]*>)|)";
$str = preg_replace("#|\s[^>]*>)".$content."#is", "", $str);
}
return $str;
}
منبع:

شنبه 93 بهمن 11 , ساعت 12:39 عصر

برخی موارد در PHP به آن نیاز پید می نمایید که تگ های خاصی از HTML را حذف نمایید که تابعی برای این کار در PHP وجود ندارد. تابع strip_tags نیز به این صورت عمل می نماید که تنها تگ های خاصی را که شما در پارامترهای آن تعریف می نمایید را اجازه نمایش به آن داده می شود. تابع PHP زیرا عکس strip_tags عمل می نماید و تگ هایی که شما مشخص می نمایید را از HTML حذف می نماید.

function strip_defined_tags($str, $tags, $stripContent = false) {
$content = "";
if (!is_array($tags)) {
$tags = (strpos($str, ">") !== false ? explode(">", str_replace("<", "", $tags)) : array($tags));
if(end($tags) == "") array_pop($tags);
}
foreach($tags as $tag) {
if ($stripContent) {
$content = "(.+|\s[^>]*>)|)";
$str = preg_replace("#|\s[^>]*>)".$content."#is", "", $str);
}
return $str;
}
آدرس:


لیست کل یادداشت های این وبلاگ