سفارش تبلیغ
صبا
به زشتى یاد کردن مردمان پشت سر آنان ، سلاحى است براى مرد ناتوان . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 95 شهریور 24 , ساعت 2:44 عصر
سایت ضمیمه نرم افزار مرور دایرکتوری های وب سایت توسط php می باشد
سورس:

سه شنبه 95 مرداد 26 , ساعت 1:12 عصر

جهت تبدیل آرایه به متن در php از کد زیر استفاده نمایید:

string implode ( string $glue , array $pieces ); $array = array("lastname", "email", "phone"); $comma_separated = implode(",", $array); echo $comma_separated; // lastname,email,phone // Empty string when using an empty array: var_dump(implode("hello", array())); // string(0) ""
سورس:

دوشنبه 95 اردیبهشت 6 , ساعت 11:50 صبح

در صورتی که قصد دارید تمام فایل های موجود در یک فلدر را به فلدر دیگر توسط php انتقال دهید می توانید از کد زیر استفاده نمایید.

// Get array of all source files
$files = scandir("source");
// Identify directories
$source = "source/";
$destination = "destination/";
// Cycle through all source files
foreach ($files as $file) {
if (in_array($file, array(".",".."))) continue;
// If we copied this successfully, mark it for deletion
if (copy($source.$file, $destination.$file)) {
$delete[] = $source.$file;
}
}
// Delete all successfully-copied files
foreach ($delete as $file) {
unlink($file);
}
سورس:

یکشنبه 95 فروردین 8 , ساعت 11:26 صبح
برخی موارد در PHP به آن نیاز پید می نمایید که تگ های خاصی از HTML را حذف نمایید که تابعی برای این کار در PHP وجود ندارد. تابع strip_tags نیز به این صورت عمل می نماید که تنها تگ های خاصی را که شما در پارامترهای آن تعریف می نمایید را اجازه نمایش به آن داده می شود. تابع PHP زیرا عکس strip_tags عمل می نماید و تگ هایی که شما مشخص می نمایید را از HTML حذف می نماید.
function strip_defined_tags($str, $tags, $stripContent = false) {
$content = "";
if (!is_array($tags)) {
$tags = (strpos($str, ">") !== false ? explode(">", str_replace("<", "", $tags)) : array($tags));
if(end($tags) == "") array_pop($tags);
}
foreach($tags as $tag) {
if ($stripContent) {
$content = "(.+|\s[^>]*>)|)";
$str = preg_replace("#|\s[^>]*>)".$content."#is", "", $str);
}
return $str;
}
منبع:

سه شنبه 94 تیر 30 , ساعت 2:20 عصر

در صورتی که قصد دارید فایلی توسط php از یک سرور به سرور دیگر انتقال دهید کد زیر را در فایل php خود ذخیره نمایید در بخش اطلاعات ftp شامل پارامترهای server , user و pass اطلاعات ftp سرور قبلی خود را درج نمایید و در پارامتر file نام فایل را در سروری که فایل هم اکنون در آن قرار دارد و در پارامتر localfile نام فایل را در سروری که قصد دارید فایل را به آن انتقال دهید درج نمایید و در نهایت فایل php را در سروری که می خواهید فایل را به آن انتقال دهید بارگذاری نموده و فایل php را از طریق مرورگر وب مرور نمایید. به همین راحتی فایل شما بین دو سرور انتقال می یابد.

$server = "example.com"; //target server address or domain name from we wana download file
$user = " ftpusername@example.com"; //username on target server
$pass = "ftpPassword"; //password on target server for Ftp
$file = "Filename.tar"; /*source file on the server which we wana download ,single file name refers that file is in Home/root*/
$local_file = "local.tar";//download file and store as local.tar
//================================
$sessid = ftp_connect($server); //connect
$login_ok = ftp_login($sessid, $user, "$pass"); //login
if ((!$sessid) || (!$login_ok)):
 echo "failed to connect: check hostname, username & password";
 exit; //failed? Unable to connect!
endif;
 
if (ftp_get($sessid, $local_file, $file, FTP_BINARY)) //Ftp get function which will download file
{
 echo "Successfully written to $local_file\n";
} else {
 echo "There was a problem\n";
}
 
ftp_close($sessid);

برای فایل های با حجم بزرگ می توانید از کد زیر استفاده نمایید:

$path = "newfile.zip"; 
$url = "File address in old server"; 
$newfname = $path; 
echo "Starting Download!
"; 
$file = fopen ($url, "rb"); 
if($file) { 
$newf = fopen ($newfname, "wb"); 
if($newf) 
while(!feof($file)) { 
fwrite($newf, fread($file, 1024 * 50 ), 1024 * 50 ); 
echo "1 MB File Chunk Written!
"; 

} if($file) { 
fclose($file); 

if($newf) { 
fclose($newf); 

echo "Finished!"; 
?>
سورس:

   1   2   3   4      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ